Tin mới nhất

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY

HOẠT ĐỘNG UBND

test

test

HOẠT ĐỘNG MTTQ & ĐOÀN THỂ

Huyện Pác Nặm tiếp tục triển khai cài đặt VNeID và định danh điện tử mức 2

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi...