Liên hệ

Trưởng ban Biên tập: Ông Lý Văn Sếnh, PCT UBND xã;
Điện thoại: 02093.509.825;
Email: senhlv.pn@backan.gov.vn;