HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ AN THẮNG

I. Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Nà Mòn, xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02093.509.825

 

II. Chủ tịch HĐND xã

BÀN VĂN CHUỔNG

Năm sinh: 1986

Dân tộc: Dao

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

III. Phó Chủ tịch HĐND xã

BÀN TÒN QUAN

Năm sinh: 1986

Dân tộc: Dao

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

IV. Đại biểu HĐND xã

1. Cà Văn Thuật – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
2. Bàn Văn Chuổng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã
3. Bàn Tòn Quan – Phó Chủ tịch HĐND xã
4. Lý Văn Sếnh – Phó Chủ tịch UBND xã
5. Sào Văn Kiêm – Trưởng Ban KTXH – CT UBMTTQVN xã
6. Cà Văn Cấp – Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã
7. Sào Thị Nhậy – Trưởng Ban PC – Chủ tịch Hội LHPN xã
8. Hoàng Văn Khe – Chủ tịch Hội CCB xã
9. Hoàng Văn Sỹ – Bí thư Đoàn Thanh niên xã
10. Hoàng Thị Sông – Công chức Văn phòng – Thống kê
11. Sào Văn Xiên – Công chức Văn hóa – Xã hội
12. Lê Thị Khiêm – Công chức ĐC,XD,NN&MT
13. Bế Văn Chiến – Phó chủ tịch UBMTTQVN xã
14. Lý Văn Sự – Bí thư Chi bộ Tân Hợi
15. Lý Tòn Nhậy – Bí thư Chi bộ Khuổi Làng