Đảng ủy

I – Lãnh đạo Đảng ủy

II – Ban Thường vụ Đảng ủy

III –  Ban Chấp hành Đảng bộ xã