Thông báo

Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức cấp xã

Ngày 27/8/2021, UBND huyện ban hành Văn bản số 1129/UBND-NV về việc Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức cấp xã Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức cấp xã